สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานฎีกา ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 3

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานฎีกา ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 3
          เมื่อระหว่างวันที่  5 – 6  กันยายน  นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  นายไพศาล  โกสวัสดิ์  นายนิธิศิษฐ์  ธำรงเลิศสกุล  นายสุรัตน์ชัย  พรายมูล  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  นายจิรพจน์  ไทยเล็ก  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3  นายประนพวงศ์  พจนไชยสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  ร่วมต้อนรับ  นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ  ประธานศาลฎีกา  และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม  ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 3  ประกอบด้วย  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3  ศาลจังหวัดสุรินทร์  ศาลจังหวัดรัตนบุรี  ศาลแขวงสุรินทร์  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์  ศาลจังหวัดบุรีรัมย์  ศาลจังหวัดนางรอง  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
          ในการนี้  คณะตรวจราชการได้ร่วมกันประชุมกับคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมในภาค 3  โดยประธานศาลฎีกาได้ทำความเข้าใจกับคณะผู้พิพากษาเกี่ยวกับประเด็นคำถาม  “ศาลยุติธรรมในอีก 20 – 30 ปี ข้างหน้า”  และประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือ  ทั้งการปฏิบัติตนของผู้พิพากษา  และสถาบันศาลยุติธรรม