สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 5/2560

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 5/2560
        เมื่อระหว่างวันที่  24 – 25  สิงหาคม  2560  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3  ครั้งที่  5/2560  โดยมี  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  คณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  คณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  ณ  ห้องรัตนสุวรรณ  โรงแรมทองธารินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
        ในการนี้ได้รับเกียรติจาก  นายประมวญ  รักศิลธรรม  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3  นายวิวุฒิ  มณีนิล  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3  และนายมุกเมธิน  กลั่นนุรักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา  เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางและการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศาลอุทธรณ์ภาค 3  พิจารณาการติดตามปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3  และพิจารณาการนำระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในการปล่อยชั่วคราวทดลองใช้ในศาลชั้นต้น  กับศาลชั้นต้นในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3