สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 1/2560

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 1/2560
          เมื่อระหว่างวันที่  2 - 3  กุมภาพันธ์  2560  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3  ครั้งที่  1/2560  โดยมี  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  คณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  คณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  ณ  โรงแรมสุนีย์  แกรนด์  แอนด์  คอนเวนชั่น  เซ็นเตอร์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก  นายประมวญ  รักศิลธรรม  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3  เข้าร่วมประชุมหารือ ให้ข้อสังเกตของศาลอุทธรณ์ภาค 3  ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  และข้อกฎหมายที่มีการแก้ไข