สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2559  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  นายนิธิศิษฐ์  ธำรงเลิศสกุล  นายพิเชษฐ์  วังศานุตร  นายสุวรรณ  จันทร์ดี  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  นายวีระศักดิ์  หมั่นภักดี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  นายสมชัย  ชัยวงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  นายจิรพจน์  ไทยเล็ก  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3  และคณะข้าราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  โดยมี  นายประมวญ  รักศิลธรรม  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3  เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณหน้าอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 3  จังหวัดนครราชสีมา