สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
รายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
การส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561
ส่วนคลัง
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
หนังสือเวียน
ปี 2561
  1. ศย 303.001/ว107 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทคดีจัดการพิเศษ
  2. ศย 303.001/ว.104 เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  3. ศย 303.001/ว120 เรื่อง แจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบดำเนินการที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562)
  4. ศย 303.001/ว.52 เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการตุลาการเข้ารับการอบรม
  5. ศย 303.001/ว.78 เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำปี 2561 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2561ของศาลล้มละลายกลาง
  6. ศย 303.001/ว.60 การนัดฟังคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
  7. ศย 303.001/ว.63 การแจ้งผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหลังอ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

ศย 303.001/ว133 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรับ-ส่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นเฉพาะคดีที่คู่ความยื่นอุทธรณ์โดยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
อ่านข่าว